Print
شماره مکانيزه : 139430400901018284
شماره پرونده : 10100337326

تاريخ صدور : 1394/03/02
موضوع آگهی : آگهي ثبت تغيير


تاسيس موسسه غير تجاري انجمن آمار ايران درتاريخ 1372/04/21 به شماره ثبت 7558 به شناسه ملي 10100337326 ثبت و امضا ذيل دفاترتکميل گرديده که خلاصه آن به شرح زير جهت اطلاع عموم آگهي ميگردد.

آگهي تغييرات موسسه انجمن امارايران به شماره ثبت 7558 و شناسه ملي 10100337326

به استناد صورتجلسه مجمع عمومي عادي مورخ 1393/06/04 و تاییدیه وزارت علوم تحقیقات و فناوری به شماره 3/168062 مورخ 93/9/11 تصميمات ذيل اتخاذ شد :
روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج اگهی های موسسه تعیین گردید.
آقای محسن محمدزاده درودی با کد ملی0940450364 به عنوان بازرس اصلی و آقای سلیمان خزائی با کد ملی 3962063706به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
آقای حمید پزشک با کد ملی 0042763363 و آقای محمد حسین علامتساز با کد ملی1285459131 و آقای افشین آشفته با کد ملی3930244020 و آقای بهاءالدین خالدی با کد ملی 3255201608 و آقای مجتبی گنجعلی با کد ملی0589661310 و آقای غلامرضا محتشمی برزادران با کد ملی0650438191 و آقای فرزاد اسکندری با کد ملی4269442220 به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره و آقای علی دولتی با کد ملی3130415351 وآقای افشین فلاح با کد ملی2430191148 به عنوان اعضای علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
واحد ثبتی : اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجاري تهران
نشانی واحد ثبتی : تهران تقاطع خيابان ميرداماد با اتوبان مدرس پلاك 275 كدپستي 1918913336