شماره آگهی: 13915084000300392
تاریخ آگهی: 1391/02/05
آگهي ثبت اختراع

شماره اظهارنامه اختراع: 390060581 مورخ: 20/06/1390

شماره ثبت اختراع: 74786 مورخ: 05/02/1391

نام مالك: محمد مکابر

نشاني: شيراز خ باهنر جنوبي ك 32 ك 9/2پ44

تابعيت: ايران

نام مخترع: محمد مکابر

نشاني: شيراز خ باهنر جنوبي ك 32 ك 9/2 پ44

تابعيت: ايران

موضوع اختراع: دستكاه توليد صنعتي فالوده شيرازي 

طبقه بندي بين المللي:

مدت حمايت از تاريخ 20/06/1390 الي به مدت 20 سال مي باشد.

مهرداد الياسي

اداره ثبت اختراع

اداره كل مالكيت صنعتي