متقاضي محترم جهت کار با سامانه استعلام آگهی های سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مناسبتر است از مرورگر های firefox يا Internet Explorer8 و بالاتر استفاده نماييد
به منظور جستجو بر اساس اقلام شناسه ملی، شماره ثبت و يا شماره آگهی مورد نظر می توانيد مطابق دستورالعمل ذيل اقدام نماييد.
جستجو بر اساس مقادير ابتدايی : *12345
جستجو بر اساس مقادير انتهايی : 12345*
 
جستجوی آگهی شرکت/موسسه
جستجوی جديد
 
موضوع آگهی
شماره آگهی
تاريخ صدور آگهی
مرجع ثبتی
عنوان شرکت / موسسه
تاريخ ثبت
چاپ
به منظور جستجو بر اساس اقلام شماره پرونده مالکيت معنوی و يا شماره آگهی مورد نظر می توانيد مطابق دستورالعمل ذيل اقدام نماييد.
جستجو بر اساس مقادير ابتدايی : *12345
جستجو بر اساس مقادير انتهايی : 12345*
 
جستجوی آگهی مالکيت معنوی
جستجوی جديد
 
موضوع آگهی مالکيت
شماره آگهی
تاريخ صدور آگهی
شماره پرونده
واحد صادر کننده
چاپ
به منظور جستجو بر اساس اقلام شماره پرونده مزائده و يا شماره آگهی مورد نظر می توانيد مطابق دستورالعمل ذيل اقدام نماييد.
جستجو بر اساس مقادير ابتدايی : *12345
جستجو بر اساس مقادير انتهايی : 12345*
 
جستجوی آگهی مزائده
جستجوی جديد
 
موضوع آگهی مزائده
شماره آگهی
تاريخ صدور آگهی
شماره پرونده
واحد ثبتی برگزار کننده مزائده
چاپ
به منظور جستجو بر اساس اقلام شماره ابلاغيه و يا شماره پرونده اجرايی مورد نظر می توانيد مطابق دستورالعمل ذيل اقدام نماييد.
جستجو بر اساس مقادير ابتدايی : *12345
جستجو بر اساس مقادير انتهايی : 12345*
 
جستجوی آگهی ابلاغ
جستجوی جديد
 
موضوع ابلاغ
شماره آگهی
شماره ابلاغيه
شماره پرونده
ابلاغ شونده
تاريخ ابلاغيه
چاپ